$\require{mediawiki-texvc}$
 • 검색어에 아래의 연산자를 사용하시면 더 정확한 검색결과를 얻을 수 있습니다.
 • 검색연산자
검색연산자 기능 검색시 예
() 우선순위가 가장 높은 연산자 예1) (나노 (기계 | machine))
공백 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 예1) (나노 기계)
예2) 나노 장영실
| 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 예1) (줄기세포 | 면역)
예2) 줄기세포 | 장영실
! NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 예1) (황금 !백금)
예2) !image
* 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 예) semi*
"" 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 예) "Transform and Quantization"
쳇봇 이모티콘
안녕하세요!
ScienceON 챗봇입니다.
궁금한 것은 저에게 물어봐주세요.

논문 상세정보

초록이 없습니다.

참고문헌 (24)

 1. Zhao, D.; Feng, J.; Huo, Q.; Melosh, N.; Frederickson, G. H.; Chmelka, B. F.; Stucky, G. D. Science 1998, 279, 548 
 2. Kageyama, K.; Tamazawa, J.; Aida, T. Science 1999, 258, 2113 
 3. Moller, K.; Bein, T. Chem. Mater. 1998, 10, 2950 
 4. Johnson, S. A.; Khushalani, D.; Coombs, N.; Mallouk, T. E.; Ozin, G. A. J. Mater. Chem. 1998, 8, 13 
 5. Stucky, G. D.; MacDougall, J. E. Science 1990, 247, 669 
 6. Srdanov, V. I.; Alxneit, I.; Stucky, G. D.; Reaves, C. M.; Denbaars, S. P. J. Phys. Chem. B 1998, 102, 3341 
 7. Wang, S.; Choi, D.; Yang, S. Adv. Mater. 2002, 14, 1311 
 8. Zhang, Z.; Dai, S.; Fan, X.; Blom, D. A.; Pennycook, S. J.; Wei, Y. J. Phys. Chem. B 2001, 105, 6755 
 9. Huang, M. H.; Choudrey, A.; Yang, P. Chem. Comm. 2000, 1063 
 10. Kang, H.; Jun, Y.; Park, J.; Lee, K.; Cheon, J. Chem. Mater. 2000, 12, 3530 
 11. Konya, Z.; Puntes, V. F.; Kiricsi, I.; Zhu, J.; Alivisatos, A. P.; Somorjai, G. A. Nano Lett. 2002, 2, 907 
 12. Han, Y.; Kim, J. M.; Stucky, G. D. Chem. Mater. 2000, 12, 2068 
 13. Zhang, Z.; Dai, S.; Blom, D.; Shen, J. Chem. Mater. 2002, 14, 965 
 14. Yuranov, I.; Kiwi-Minsker, L.; Buffat, P.; Renken, A. Chem. Mater. 2004, 16, 760 
 15. Gu, J.; Xiong, L.; Chen, H.; Ruan, M. Microporous and Mesoporous Mater. 2004, 74, 199 
 16. Raja, R.; Sankar, G.; Hermann, S.; Shepard, D. S.; Bromley, S.; Thomas, J. M.; Johnson, B. F. G. Chem. Comm. 1999, 1571 
 17. Zhu, S. M.; Zhou, H. S.; Hibino, M.; Honma, I. J. Mater. Chem. 2003, 13, 1115 
 18. Lim, S.-H.; Shindo, D.; Yonenaga, I.; Brown, P. D.; Humphreys, C. J. Phys. Rev. Lett. 1998, 81, 5350 
 19. McCarty, J. G. Catal. Today 1995, 26, 283 
 20. Takeguchi, T.; Takeoh, O.; Aoyama, S.; Ueda, J.; Kikuchi, R.; Eguchi, K. Appl. Catal. A 2003, 252, 205 
 21. Content, S.; Trogler, W. C.; Sailor, M. J. Chem. Eur. J. 2000, 6, 2205 
 22. Rioux, R. M.; Song, H.; Hoefelmeyer, J. D.; Yang, P.; Somorjai, G. A. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 2192 
 23. Bi, Y.; Lu, G. Appl. Catal. B 2003, 41, 279 
 24. Froba, M.; Kohn, R.; Bouffaud, G.; Richard, O.; Tendeloo, G. V. Chem. Mater. 1999, 11, 2858 

이 논문을 인용한 문헌 (0)

 1. 이 논문을 인용한 문헌 없음

원문보기

원문 PDF 다운로드

 • ScienceON :
 • KCI :

원문 URL 링크

원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다. (원문복사서비스 안내 바로 가기)

상세조회 0건 원문조회 0건

DOI 인용 스타일